Disclaimer

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.horeca.plus is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop PLUS SERVICES de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van PLUS SERVICES. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam PLUS SERVICES, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van PLUS SERVICES.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

PLUS SERVICES besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. PLUS SERVICES echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. PLUS SERVICES kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. PLUS SERVICES kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Privacy statement

PLUS SERVICES erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Dit betekent voor ons een engagement met betrekking tot het respecteren van de persoonlijk levenssfeer evenals het respecteren van de praktijken die van toepassing zijn op het verzamelen, het bijhouden en het gebruiken van persoonlijke informatie en gegevens.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze Europese Verordening legt een aantal strikte verplichtingen en regels op in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en moet gezien worden als een verstrenging van de privacy regels waar nu reeds moet aan voldaan zijn.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst die onze onderneming heeft afgesloten met haar klanten en contacten treedt de onderneming in termen van GDPR op als ‘verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens’.

Overeenkomstig de toepasselijke reglementering in het kader van privacy en bescherming van persoonsgebonden gegevens, staat onze onderneming garant voor een kwalitatief niveau van gegevens- en databeveiliging, en dit door het nemen van alle noodzakelijke en redelijke technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vindt u alvast een niet-limitatieve opsomming van de vooropgestelde maatregelen in dit kader:

Op technisch-infrastructureel vlak

1)      Controle op de toegang van lokalen en bedrijfsruimten via beveiligd toegangsbeheer en alarmsystemen;

2)      Controle van toegang tot gebruik van IT-installaties en processen;

3)      Access management:  enkel toegang tot persoonlijke gegevens voor personen die uit hoofde van hun functie en enkel voor dit doel toegang tot deze gegevens moeten hebben;

4)      Een systeem van logische beveiliging op basis van:

-          Een intern beheerde firewall, proxy server en virus scanner

-          Een geformaliseerd beheer van toegangsrechten gebaseerd op rollen en verantwoordelijkheden zowel voor de interne gebruikers als voor de aangesloten klanten;

5)      Maatregelen die ervoor zorgen dat de transmissie van persoonsgegevens op een beveiligde manier verloopt en dat deze gegevens bij de elektronische transmissie of tijdens hun transport of opslag op gegevensdragers niet door onbevoegden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden.

Organisatorisch

6)      Er werd een dataverwerkingsregister opgesteld met alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens conform het model van register dat door de Privacy Commissie werd ter beschikking gesteld;

7)      Binnen de onderneming werd een verantwoordelijke aangesteld, die zal toezien en waken over de toepassing van de regels opgelegd door GDPR;

8)      Er werd een procedure van Data Breach Notification uitgewerkt waarbij eventuele datalekken op een geformaliseerde en correcte wijze – conform GDPR – gecommuniceerd worden aan de juiste partijen. Daarbij worden ook de nodige maatregelen voorzien opdat eventuele schade zoveel mogelijk kan beperkt worden;

9)      Opmaak van een intern beleid met richtlijnen voor de medewerkers omtrent het in de praktijk omgaan met persoonsgegevens, zowel binnen de organisatie als naar klanten en derden toe. Daarbij zal de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zeer duidelijk voorop gesteld worden;

10)   Informeren en sensibiliseren van alle interne medewerkers met betrekking tot de verstrengde regels opgelegd door GDPR via periodieke opleidingen en infosessies.

Juridisch

11)   In de arbeidsovereenkomsten, in het arbeidsreglement e.a. interne policies voor onze interne medewerkers zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de geheimhouding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake gegevens die ons in het kader van onze opdracht werden toevertrouwd. Deze documenten worden bijgewerkt waar nodig om te voldoen aan GDPR vereisten;

12)   Opmaak van een verwerkersovereenkomst (te ondertekenen met de klanten) die volledig voldoet aan de vereisten vooropgesteld door GDPR;

13)   Herziening van alle clausules die betrekking hebben op privacy, beveiliging en bescherming van persoonsgegevens in contracten en andere documenten die met klanten uitgewisseld worden;

14)   De onderneming zal er op toezien dat met haar eigen leveranciers ook aangepaste overeenkomsten worden afgesloten om zeker van te zijn dat deze ondernemingen zich ook aan de regels inzake GDPR houden.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt. U wordt altijd verwittigd over de manier waarop we deze informatie zullen gebruiken. De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen door een mail te sturen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn.

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites van PLUS SERVICES plaatsen brokjes informatie in uw computer, als u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren.

Links naar andere sites

Op onze site vindt u links naar andere sites. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-PLUS SERVICES-sites